تکواره

تک درخت هایی که در کوه و دشت تنها مانده اند را تکواره گویند و حرفهایشان را با باد می گویند و اینجا حکم همان باد است...

» سال 96 :: ۱۳٩٦/۱/٤
» سال دیگر :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٦
» جمعه 5 شهریور :: ۱۳٩٥/٦/۸
» ورود :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» رخوت :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» آقای دوست :: ۱۳٩٤/٩/٢٩
» معتقدم... :: ۱۳٩٤/۸/۱٦
» درد :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» لباس کذایی :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» مارپیچ :: ۱۳٩٤/۱/٦
» چهار راه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» .... :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» .... :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» یک دوست خوب :: ۱۳٩۳/۸/٢
» روز مبادا :: ۱۳٩۳/٧/٢۸
» مهلت مقرر :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» عطر گل یاس :: ۱۳٩۳/٧/۱٩
» یک اتفاق :: ۱۳٩۳/٦/٢٦
» ۱۳٩۳/٦/٢۳ :: ۱۳٩۳/٦/٢۳
» حراج :: ۱۳٩۳/٦/۱٤
» نرسیده به چهل :: ۱۳٩۳/٦/٢
» بی ریشه :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
» فرصت رفته :: ۱۳٩۳/٥/۱۸
» آخر راه :: ۱۳٩۳/٥/٧
» مرغ مادر :: ۱۳٩۳/٥/٦
» فراموشی :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» سیاه چاله :: ۱۳٩۳/٤/٩
» ماه آخر فصل اول :: ۱۳٩۳/۳/٥
» زیارت دوم :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» روزهای شاد :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» دلتنگی های شبانه :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» میهمان های شبانه :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» میهمان های شبانه :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» روزهای بهاری :: ۱۳٩۳/٢/٤
» بودن :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» تمام شدن یک کابوس :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» مشنگ شده ام :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» یک بازگشت :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» خسته ام.... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» یک شکست :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» باران دلتنگی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» آشپزی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» خواب و بیداری :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» یک شب طولانی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» بخیه ها :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» عکس :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» چشمان باز :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» کار :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» پیش بینی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» قدمی به بلندی یک عمر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» غروب جمعه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» دوالپا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» من و دوستانم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» زندگی شاد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» پایان کار :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» همین که... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» بازم از آن کوچه گذشتم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» بازم از آن کوچه گذشتم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دستاوردها :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» کریسمس :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» همینجوری :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» یک روز دیگر :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» سرما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» روزشمار :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» سبک شدم :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» دختر هنرمند :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» صداقت :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» رمز نخواهید :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» سراب :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» نمی دونم کجا خواندم ولی به دلم نشسته این جمله ... :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» بی قراری :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» پدیده جدید :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» عایق :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» طنز نوشت :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ملغمه :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» یک شب سخت :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» ١۶ سال پیش :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» اخر هفته :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» پیش به سوی روان بستنی درمانی :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» خودکشی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قدم به قدم تا اخر خط :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» استرس :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» روزنگار :: ۱۳٩٢/٩/۸
» روزنگار :: ۱۳٩٢/٩/۸
» صفر :: ۱۳٩٢/٩/٦
» دورباطل :: ۱۳٩٢/٩/٦
» ۱۲ ساعت خشمگین :: ۱۳٩٢/٩/٦
» شام دوشنبه :: ۱۳٩٢/٩/٥
» جریان زندگی :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» دوقلوها :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» دوشنبه شب ها :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» وضعیت اخر :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» دستاوردهای مشاوره :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» پایان تعطیلات :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» حلوای نذری :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» موهای ابریشمی :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» مرگ قبل از ۴٠ :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» باران و دل من :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» تصمیم کبری :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» تسلیم :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» شب تنهایی :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» تعطیلات :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» این روزها :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» حرف اول :: ۱۳٩٢/۸/٢٠

Design By : Night Melody