دوالپا

یک اضافه بار صد کیلویی دارم در این سفر که توده موهومی است از شبح یک ادم و خاطراتش ، بر دوشم سنگینی می کند اما به ناچار با خود اینور و انور می برمش، انگار مانند یک دوالپا بر گرده ام نشسته و سواری می گیرد، مستاصلم کرده این بار، در سفر و حذر همراهم است و نمی بینمش فقط سنگینیش را حس می کنم ، و هر روز بیشتر ازپیش کمرم را خم می کند. شاید منهم باید مستش کنم اما با چه ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید