چرخش

برای کاری یرنامه ریزی می کنیم، این روزها حجم احساسش را خوب درک می کنم و همین باعث شده دورترین فاصله را از او بگیرم ولی گاهی مانند امروز ناچارم به خاطر کار کنارش بنشینم . زمان را که مشخص می کند دلم را به دریا می زنم و می گویم آن روزها روی حضور من حساب نکن! می گوید چرا ؟ شانه بالا می اندازم و می گویم درگیرم آن روزها. چانه می زند که مگر می شود نباشی ، بدون تو که کار پیش نمی رود. می گویم آنجا هم باید باشم ، آنجا هم بدون من کار پیش نمی رود. می گوید چه خبر است مگر ؟ می گویم عروسی.می گوید بروبابا شما زنها به خاطر یک عروسی رفتن کلی وقت تلف می کنید و از کارهای اساسی باز می مانید. می گویم اگر عروسی خودم باشد چه؟ سکوت می کند. سرم را بالا میاورم تا نگاهش کنم ، سریع می خندد و می گوید خوب جفت برنامه ها را یکی می کنیم که تو توی هردو باشی و سر شوخی را باز می کند . به کارمان ادامه می دهیم و تلفن زنگ می خورد شماره را به نام آقای ایکس ذخیره کرده ام. نگاهش روی گوشی ثابت مانده، می خندم و گوشی را برمی دارم و به اتاق دیگر می روم. وقتی بر می گردم دخترک دوست داشتنی را می بینم که دل به او بسته و دریغ از یک ذره توجه، اه اگر این دختر نبود، من را کنار می کشد که : هنوز هیچ تصمیم ازدواج نگرفته؟نمی دانم چه بهش بگویم. از امان از این رابطه های مثلثی. لعنت بر کیوپیدهای شیطان. دخترک عاشق را در آغوش می کشم. به آقای ایکس سرد و خشک فکر می کنم که خواستگاری را با اتاق بازجویی یکسان گرفته، به او که دل به من بسته و منی که عذاب وجدان دخترک را دارم و دلم جای دیگری است . و دخترکی که با او رویاها می بافد

/ 0 نظر / 22 بازدید