پیش بینی

 روز شنبه

دقیقا توی خیابان پشت حسینه ارشاد  روبروی  ایکیا

وقتی  باز هق هق گریه قاطی شده بود  با سرفه های باقیمانده از سرماخوردگی  یک صدایی گفت که خیلی زود این گریه ها تمام می شود و دوباره دلم می خندد...

به این صدا اطمینان دارم . هیچ وقت بهم دروغ نگفته است . اما تو شرایط فعلی هیچ تصوری از چگونگی اتفاقی که گفت را ندارم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
پدیده

خوش به حالت که غمی داری که میتونی راجع بهش صحبت کنی . من که نمیتونم راجع به چیزایی که داره خردم میکنه چیزی بگم.[گریه]