آخر راه

گفت:

تا تا آخر راه نروی نمی توانی تمامش کنی..

راست هم می گوید.

تعلیق و در انتظار ماندن فقط وقت می کشد و فرصت ها را از بین می برد.

باید آخر راه را خودم انتخاب کنم و مسئولیت عواقبش را هم بپذیرم.

یا شادی است و یا حقارت

هرچه هست از این انتظار شاید بهتر باشد.

اما هنوز شجاعتش را ندارم.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید