دستاوردها

از وقتی جلسه مشاوره تمام شده به جمله اش فکر می کنم که گفت :دستاوردهایت زیاد نیست. راست می گوید ، این را خیلی وقت است که می دانم و می دانیم و با دوستانم در موردش گفتگو می کنیم، دستاوردهایمان به نسبت توانایی ها واندوخته هایمان زیاد نیست، ، در این چند ساعت اما ، انگاردر حالت تدافعی قرار گرفته ام و هی ادمهای دیگر را مقایسه می کنم با خودم، دیگران هم دستاوردی ندارند ولی خوب می دانم که این بهانه است، باید بنویسم که می توانستم چه دستاوردهایی داشته باشم و ندارم،

/ 0 نظر / 13 بازدید