ماه آخر فصل اول

به ظاهر همه چیز درست شده است.

روابط ترمیم شده است.

کار گرفته ام.

برنامه هایم مشخص است.

آدم های اضافی را حذف کرده ام.

کارهای اضافی را حذف کرده ام.

کلا اضافی ها را حذف کرده ام.

زندگی با سرعت معقولی پیش می رود.

نه تند و نه کند

اما

هنوز روزمره نیست

از اول سال تا کنون هیچ هفته ای مانند هفته پیشش نبوده

هر هفته جادو و عطیه خودش را داشته است.

گاهی خوب و گاهی بد

هنوز به این سبک زندگی عادت نکرده ام

این برای منی که سالها هفته ها و روزهایم مثل هم بوده نامانوس است.

می دانم سبک زندگیم عوض شده و حتی اگر کارهایم به روال سابق برگشته نباید انتظار داشته باشم زندگیم به روال سابق برگردد.

باید این سبک را بشناسم و به آن عادت کنم تا بهتر از آن بهره بگیرم.

خودم هم عوض شده ام.

راستش هنوز سردرگمم.

فرصتی نیاز دارم تا برنامه های زندگی را بچینم و مرتب کنم اما این هفته های اشفته مجال مناسبی نبودند.

حال در روزهای پایانی اولین فصل سال قبل از فرارسیدن رمضان باید این کار را به سامان برسانم اگر خدا بخواهد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
خلوت گزیده

خیلی خوب است که کار و برنامه هایت مشخص است و خوبتر اینکه هنوز روزمره نشده.حذف اضافی ها هم که کار مهم و درستی بوده پس اوضاع کلا خوب است . یادت باشد که هر روز خدا را برای این آرامش نسبی شکر کنی.[قلب]