زندگی شاد

گفت : با قلبت زندگی نمی کنی مغزت است که تصمیم می گیرد و اجرا می کند و همین باعث می شود که خوشحال نباشی...

باید در این مورد بیشتر با او صحبت کنم.

/ 1 نظر / 18 بازدید
سمیه-تهران نوشت

چیزهایی رو به تو میگه که فکر کنم اگر من هم پیشش می رفتم بهم می گفت دقیقا حس دوست نداشتن حس با قلبم زندگی نکردن !